Nopeschfest vum 20. Mee 2022

Nopeschfest vum 20. Mee 2022

D’Lenkeschléi’er Frënn ASBL seet all deene Leit, déi um Lenkschléi’er Nopeschfest deelgeholl hunn, e grousse Merci fir hir Générositéit. Ouni déi Hëllef wär et net méiglech gewiescht, esou e schéinen Don un d’ELA Luxembourg ze maachen. Mir soen och eisen zwee Sponsoren Bâtitoiture Sàrl a MiTex Sàrl Merci fir hir Spenden. Lenkeschléi’er Frënn